Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 w miejscowości Goślub – Osada nr 9 położonego w obrębie geodezyjnym Goślub, stanowiącego własność Gminy Piątek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 7 grudnia 2017r.
 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Piątek ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 w miejscowości Goślub – Osada nr 9 położonego w obrębie geodezyjnym Goślub, stanowiącego własność Gminy Piątek.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Piątek przy ulicy Rynek 16 w sali konferencyjnej (parter)
 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Goślub, w odległości 4 km od Piątku - siedziby gminy, około 19 km na wschód od Łęczycy – siedziby powiatu, około 55 km na północ od Łodzi – siedziby województwa.

Przetarg dotyczy: lokalu mieszkalnego nr 11 (pustostan) o powierzchni użytkowej 33,80m2 (składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z ubikacją) w budynku usytuowanym w gminie Piątek, obręb geodezyjny Goślub, miejscowość Goślub – Osada nr 9, położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 317/28 (działka o powierzchni 0,9200ha) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli, prawem korzystania z pomieszczenia gospodarczego w ramach pomieszczeń wspólnych oraz udziałem 1/16 w części działki nr 317/28.
Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, okna drewniane, podłogi płyty na legarach.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 25 m2 zlokalizowane w wolnostojącym budynku gospodarczym usytuowanym na tej samej działce równolegle do budynku wielorodzinnego (korzystanie z tego pomieszczenia w ramach pomieszczeń wspólnych).
Stan techniczny lokalu mieszkalnego: do kapitalnego remontu.
Teren nieruchomości nieogrodzony i nieutwardzony.
Dla nieruchomości nie uchwalono planu miejscowego w związku z powyższym zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Piątek teren w/w działki w obrębie Goślub jest to obszar zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sąd Rejonowy w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą LD1Y/00053048/7.
Cena wywoławcza netto: 9 970 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
Nieruchomość jest bez obciążeń i bez zobowiązań.
 
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
- Wadium do przetargu winno być wnoszone w pieniądzu w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w terminie (nieprzekraczalnym) do 19 stycznia 2018r. (włącznie)  na rachunek depozytowy Urzędu Gminy Piątek: Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej oddział w Piątku nr rachunku 03 9029 1023 0300 0244 2003 0005 z dopiskiem : „Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego Goślub-Osada”.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto gminy Piątek.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym.
 
- Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć przewodniczącemu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
a) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
b) pełnomocnictwo (w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,
c) gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej  wspólności majątkowej do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu   jednego małżonka należy okazać w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu  lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

- Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ustala organizator przetargu, który jest zobowiązany zawiadomić  osobę ustaloną  jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. O terminie zawarcia umowy sprzedaży zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i opłat sądowych pokrywa nabywca. Wylicytowana należność płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Wójt Gminy Piątek zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu Gminy Piątek, na stronie internetowej www.gminapiatek.pl, www.bip.ugpiatek.pl  w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go przez sołtysów najbliższych sołectw na tablicach ogłoszeń oraz opublikowaniu informacji z ogłoszenia w prasie lokalnej.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piątek ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, pokój numer 20 w godzinach pracy oraz pod numerem tel. 24 722-16-11.  

Informacja o wyniku przetargu (182kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 grudnia 2017, 11:39:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 stycznia 2018, 11:15:47)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 523

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij