Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)
podaję do publicznej wiadomości
informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału
województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Zawiadamiam
o wyłożeniu w dniach 10 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r. do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi - www.lodzkie.pl, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - www.bip.lodzkie.pl, menu „Komunikaty i informacje" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W/w projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w pokoju nr 414 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 - 16 00.
Uwagi do projektu uchwały, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz.346 ze zm.), opatrzone:
1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2. podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pod adresem sekretariat.ro@lodzkie.pl lub pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. do dnia 2 marca 2021 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jego umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Uwagi złożone po upływie w/w. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego (655kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Frątczak (1 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lutego 2021, 09:25:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217