zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018.DM
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 28 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Oferta Nr 7 - „Koper" sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz; cena oferty brutto 420 025,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni.  
Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywna dostawa oleju opalowego lekkiego dla Gminy Piątek".

§ 1.  Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Piątek
adres: ul. Rynek 16
Adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
Tel.: 24 722-19-19
 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania
1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez bliższego określenia, odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie oznaczone jest znakiem/numerem: ZP.271.8.2018.DM
4. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie podane w ust. 3.
5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
·  Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 649616-N-2018 z dnia 19.11.2018 r.
·  strona internetowa Zamawiającego – www.bip.ugpiatek.pl 19.11.2018 r.
·  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 132 500 litrów w okresie od 2.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do kotłowni olejowych:
a) kotłownia - Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16
b) kotłownia - ul. Szkolna 1,
c) kotłownia – Szkoła Podstawowa w Czernikowie , Czerników 11
 
2. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego - SIWZ załącznik

3. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o pojemności:
a) 5 000  litrów
b) 20 000 litrów
c) 4 000 litrów
 
W przypadku zamówień dla jednostek Gminy określonych w pkt a-c płatnikami faktur będą:
- nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091
  odbiorca: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
 
- nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091
  odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek
 
- nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091,
  odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek,
 
- nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091,
  odbiorca: Gminne  Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek,
 
4. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego  jest przewidywaną ilością szacunkową.
Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w  wielkościach podanych powyżej.

5. Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

7. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.

8. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00.

9. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 25 m).

10. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.

12.Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu list wydany przez jego magazyn, zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.

13.Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 0 C.
14.Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:
· Cenę jednostkową brutto z dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego;
· Temperatura przy załadunku paliwa;
· Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;
· Ilość litrów oleju w temperaturze 15 0 C i jego gęstość w tej temperaturze.

15. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (508kB) pdf

Ogłoszenie (4281kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (66kB) word

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (257kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 listopada 2018, 10:40:05)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2018, 10:49:13)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 332