zamówienie na:

Rewitalizacja Parku w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7636/2009
wartość: poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest BUDROX Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Spółka z o.o., ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin z ceną brutto 660 832,11 zł