zamówienie na:

Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malina oraz przebudowa odcinka drogi w miejscowości Orenice, gm. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014.KN
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Zakład Inżynierii Budowlanej ADOR spółka cywilna, ul. Maratońska 96C, Łódź z ceną brutto 638 374,10 zł