Plany, Programy, Strategie, Regulaminy

Plany
Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2020 (230kB) pdf

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2019 (217kB) pdf

Plan Rozwoju Turystyki w Gminie Piątek (2101kB) pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek (3078kB) pdf

Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice (212kB) pdf
Uzasadnienie (301kB) pdf
Załącznik nr 1 (543kB) pdf
Załącznik nr 2 (142kB) pdf

Plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice (3420kB) pdf

Programy


Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 r. (73kB) pdf

Program osłonowy w zakresie dożywiania 'Pomoc Gminy w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020 (634kB) pdf

Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Piątek (3820kB) pdf

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piątek na lata 2016-2032 (2094kB) pdf

Program Współpracy Gminy Piątek z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok (2686kB) pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2017 r. (2662kB) pdf

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2017-2020 (2606kB) pdf

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2017 r. (1299kB) pdf


Strategie
Strategia Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023 (9711kB) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2015-2020 (941kB) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024 - projekt (4868kB) pdf


Regulaminy
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (1135kB) pdf
Zmiany w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (1135kB) pdf (247kB) pdf

Regulamin wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek (1737kB) pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piątek (5018kB) pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek (1892kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 sierpnia 2017, 14:43:15)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2021, 19:43:04)
Zmieniono: dodanie projektu strategii

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2873