zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2014/2015

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2014.KN
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca z ceną brutto 167 040,00 zł