zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019.DM
wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) unieważnia przetarg nieograniczony pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek" ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 984 312,00 zł brutto, a cena najkorzystniejszej oferty wynosiła kwotę 1 330 790,04 zł brutto.  




Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek.

Ogłoszenie (5204kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (86kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ (13kB) word
Załącznik Nr 10 - projekt umowy (23kB) word
Załącznik nr 12 do SIWZ - Klauzula informacyjna (26kB) word
Informacja o ofertach złozonych w postępowaniu (208kB) pdf

Informacja o wyniku postępowania/unieważnieniu (128kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Marcin Nadolski (5 sierpnia 2019, 10:17:40)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (23 sierpnia 2019, 11:07:49)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151