zamówienie na:

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w: Sułkowicach, Piekarach, Pokrzywnicy, Balkowie, Górkach Pęcławskich.

zamawiający: Wójt Gminy Piątek
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 3 grudnia 2004
wynik postępowania: Przetargi zakończone wynikiem negatywnym 
O G Ł O S Z E N I E

 

 

    Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza :

 

p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na    sprzedaż    nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w księdze wieczystej KW 27606, położonej  w  Pokrzywnicy – dz. 191, o pow. 0,49ha - stanowiącej własność gminy, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza wynosi 11.960,00zł + podatek VAT

Wadium wynosi 1.200,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 grudnia 2004 roku o godz. 9.oo w lokalu znajdującym   się w    siedzibie    Urzędu Gminy  Piątek  przy ul. Rynek 16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 3 grudnia 2004 r., płatnego gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek, w godz. 7.00 – 14.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu na rachunek depozytowy po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piątku /pokój nr 19 I p./  tel. (0-24) 722-12-39.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu jak też prawo unieważnienia przetargu.

 

Piątek, 4 listopada 2004 roku

 

 

 

 

 

                                O G Ł O S Z E N I E

 

 

    Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza :

 

p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na    sprzedaż    nieruchomości  gruntowej zabudowanej, oznaczonej w księdze wieczystej KW 21718, obciążonej służebnością drogi koniecznej na rzecz właściciela działki sąsiedniej oznaczonej nr 17, położonej  w  Sułkowicach Pierwszych – dz. 18 o pow. 0,12ha - stanowiącej własność gminy, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza wynosi 7.200,00zł + podatek VAT

Wadium wynosi 720,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 grudnia 2004 roku o godz. 10.oo w lokalu znajdującym   się w    siedzibie    Urzędu Gminy  Piątek  przy ul. Rynek 16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 3 grudnia 2004 r., płatnego gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek, w godz. 7.00 – 14.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu na rachunek depozytowy po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piątku /pokój nr 19 I p./  tel. (0-24) 722-12-39.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu jak też prawo unieważnienia przetargu.

 

Piątek, 4 listopada 2004 roku

 

 

 

 

 

  

O G Ł O S Z E N I E

 

 

    Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza :

 

p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na    sprzedaż    nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w księdze wieczystej KW 32379, położonej  w  Balkowie – dz. 646/11 o pow. 0,67ha i dz. 646/18 o pow. 0,41ha - stanowiącej własność gminy, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza wynosi 15.000,00zł + podatek VAT

Wadium wynosi 1.500,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 grudnia 2004 roku o godz. 11.oo w lokalu znajdującym   się w    siedzibie    Urzędu Gminy  Piątek  przy ul. Rynek 16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 3 grudnia 2004 r., płatnego gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek, w godz. 7.00 – 14.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu na rachunek depozytowy po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piątku /pokój nr 19 I p./  tel. (0-24) 722-12-39.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu jak też prawo unieważnienia przetargu.

 

Piątek, 4 listopada 2004 roku

 

 

 

  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

    Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza :

 

p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na    sprzedaż    nieruchomości  lokalowej mieszkalnej wraz z przynależnością, zamieszkałej na podstawie umowy najmu, oznaczonej w księdze wieczystej KW 37550, położonej  w  Górkach Pęcławskich – dz. 135/2 o pow. 0,89ha - stanowiącej własność gminy, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza wynosi 11.200,00zł + podatek VAT

Wadium wynosi 1.200,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 grudnia 2004 roku o godz. 12.oo w lokalu znajdującym   się w    siedzibie    Urzędu Gminy  Piątek  przy ul. Rynek 16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 3 grudnia 2004 r., płatnego gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek, w godz. 7.00 – 14.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu na rachunek depozytowy po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piątku /pokój nr 19 I p./  tel. (0-24) 722-12-39.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu jak też prawo unieważnienia przetargu.

 

Piątek, 4 listopada 2004 roku

 

 

 

  

O G Ł O S Z E N I E

 

 

    Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza :

 

p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na    sprzedaż    nieruchomości  lokalowej (lokal użytkowy) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej w księdze wieczystej KW 37550, położonej  w  Górkach Pęcławskich – dz. 135/2 o pow. 0,89ha - stanowiącej własność gminy, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza wynosi 51.400,00zł + podatek VAT

Wadium wynosi 5.200,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 grudnia 2004 roku o godz. 13.oo w lokalu znajdującym   się w    siedzibie    Urzędu Gminy  Piątek  przy ul. Rynek 16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 3 grudnia 2004 r., płatnego gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek, w godz. 7.00 – 14.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu na rachunek depozytowy po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piątku /pokój nr 19 I p./  tel. (0-24) 722-12-39.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu jak też prawo unieważnienia przetargu.

 

Piątek, 4 listopada 2004 roku

 

 

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 listopada 2004, 12:56:26)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (29 grudnia 2004, 11:06:22)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2283