Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa studni głębinowej S4, w obszarze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek, wraz z odcinkiem sieci.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.6.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - informuję, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 3 Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt. 1)
nr sprawy: ZP.271.2.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)