Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)



zamówienie na:

„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek.”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.3.2023.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty". 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)