Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do przedszkola w ramach projektu "Przedszkolaki w Gminie Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 271 pkt. 1
nr sprawy: ZP.271.23.2022.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt.6 Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

Modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego "Orlik" oraz rewitalizacją parku miejskiego w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.13.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając zgodnie z art. 260 ust. 1 w związku z art.255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w związku z tym, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

zamówienie na:

Budowa studni głębinowej S4, w obszarze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek, wraz z odcinkiem sieci.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.6.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - informuję, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 3 Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt. 1)
nr sprawy: ZP.271.2.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)