Zawiadomienia

Zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Janówek

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa dwóch obiektów inwentarskich...w miejscowości Borowiec

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 mw (...) w miejscowości Janówek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Słonecznej PV Piętek o mocy do 20 MW

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Łęczycy z dnia 20.12.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm. ) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej PV RSP Gieczno

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Budowa Elektrowni Słonecznej na terenie działki numer ewid. 302 obręb 0024 Piekary, gmina Piątek

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni słonecznej - Piekary

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie Starosty Łęczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 9 progów regulacyjnych na rzece Moszczenica

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 - dalej zwany Kpa) zawiadamiam, że na wniosek złożony do Wojewody Łódzkiego 2.08.2023 [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji - ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WITÓW 22MW

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie - budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 1/1, 2/2, 3, 4 oraz 5, 6, 7 obręb: RSP GIECZNO gmina: PIĄTEK

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104217E, obręb geodezyjny Łęka, gm. Piątek

Zawiadomienie Starosty Łęczyckiego p wszczęciu postępowania Zgodnie z art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego - Elektrownia Fotowoltaiczna Witów 22MW

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie - Starostwo Powiatowe w Łęczycy, 6 lipca 2023 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm.) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb [...]

Zawiadomienie - Starostwo Powiatowe w Łęczycy

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm.) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z jurajskiego piętra wodonośnego w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o o zakończeniu postępowania administracyjnego - wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (...) w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek”

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 72 ust.l ustawy z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji dla realizowanego przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Janowice

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji dla realizowanego przedsięwzięcia - budowa elektrowni słonecznej - obręb Krzyszkowice i Konarzew

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji dla realizowanego przedsięwzięcia - budowa elektrowni słonecznej Konarzew - Krzyszkowice

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji - Budowa farmy fotowoltaicznej Górki Pęcławskie

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej - Janowice

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 72 ust.1 ustawy z [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni słonecznej Krzyszkowice - Konarzew

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni słonecznej - Konarzew - Krzyszkowice

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa farmy fotowoltaicznej - Górki Pęcławskie

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 72 ust. I ustawy z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrownia fotowoltaiczna Witów 22 MW

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód (...) w miejscowości Pokrzywnica

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - bud. farmy fotowoltaicznej - Janówek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w sierocie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektoenergetycznej nN (...) w miejscowości Górki Łubnickie

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052), zawiadamiam że w dniu 13.01.2023r. został złożony wniosek przez Energa [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ew. 337 i 338 w obrębie Czerników, gmina Piątek

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania admin. w sprawie decyzji o środ. uwarun. dla budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działkach nr 337 i 338 obręb Czerników

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa wewnętrznej instalacji gazowej w czterech budynkach gospodarczych

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwzięcia - Budowa podziemnej instalacji na gaz płynny

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięw. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach o nr ewidencyjnych 337 i 338 w obrębie Czerników.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla budowy wolnostojącej farmy fotowolt. o mocy do 2MW - obręb Orenice

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz, o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk,. dla budowy farmy fotowoltaicznej na działkach numer ewid. 853/5, 853/11 obręb Piątek

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk. - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Orenice

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania admin. w sprawie decyzji dla inwest. - Budowa farmy fotowoltaicznej 2 MW na dz. o nr ewid. 277/3 obręb Orenice

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk. - Wykonanie urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 12 obręb 0006 Goślub gm. Piątek

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie Burmistrza o zakończeniu postępowania admin. w sprawie decyzji o środ. uwarunk. - Budowa farmy fotowoltaiczncj o mocy do 3MW na działkach ew. nr 215, 216 obręb Orenice

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Budowie oświetlenia, budowie małej architektury, przebudowie ogrodzenia oraz budowie alejek parkowych" dla działki nr 879, 880, 857/2 w obrębie geodezyjnym Piątek

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. - budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Konarzew

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środ. uwarunk. dla „Wykonanie urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 12

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. I ustawy z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr ew. 21 obręb Łęka.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 114, 115, 116, 137, 138, 139,141/2, 140, 119, 257 obręb Sułkowice I

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr ew. 32 obręb Śladków Podleśny (...)

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 91 obręb Sułkowice I

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy (...)

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postęp. admin. w sprawie wydania dec. o środ. uwarunk. dla "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 21, obręb Łęka (...)"

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postęp. admin. w sprawie decyzji o środ. uwarunk. dla Budowy elektr. słonecznej na dział. nr 91 obręb Sułkowice I

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postęp. admin. w sprawie dec. o środ. uwarunk. dla "Budowa Elektrowni Słonecznej na dział. nr 114, 115, 116, 137, 138, 139, 141/2, 140, 119, 257 obręb Sułkowice I

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania adm. w sprawie decyzji o srod. uwarunk. dla "Budowa farmy fotowoltaicznej (...) na ter. dział. nr 32 obręb Śladków Podleśny

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. I ustawy z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji okr. środ. uwarun. dla „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. ew. nr 277/3 obręb Orenice

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji okr. środow. uwarun. dla „Rozbudowa chowu brojlerów kurzych w istniejącym obiekcie w miejscowości Rogaszyn

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji okr. środ. uwarunk. - Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66, 67, 68, 69, 70, 72/1, 78, 80, 74, 75, 90, 91, 92, 93 obręb Krzyszkowice

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052), zawiadamiam że w dniu 23.12.2021r. został złożony wniosek, uzupełniony w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji określ. środow. uwarunk. dla przedsięwzięcia - Budowa elektr. słone. na działce nr ew. 54, 53, 52, 51 obręb Krzyszkowice, (...)

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla realizowanego przedsięwzięcia - „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 95, 96 w msc. Łęka.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustaw}' z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środ. uwarunkowania dla przedsięw. Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz (...) na działkach ew. nr 215, 216 obręb Orenice, gmina Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 21.01.2022

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nN na działkach nr ewid. 385/2, 387, 388/7 i 388/10 obr. Konarzew, gm. Piątek

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735, 1491) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4Kv, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4Kv” - Piekary, gm. Piątek

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735, 1491) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Leżajna, gmina Piątek - proj. Leżajna II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji - Budowa elektrowni słonecznej "Sułkowice Drugie I" i "Sułkowice Drugie II"

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obr. geod. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia - Budowa Elektrowni Słonecznej - obręb Sułkowice 1

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 91 obręb Sułkowice I, gmina Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 302 obręb Piekary"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki obręb Śladków Podleśny, gmina Piątek"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 7 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie o braku możliwości dotrzymania ustawowego terminu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Piątek

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej Boguszyce II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej Boguszyce 1

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - budowa 3 farm fotowoltaicznych w Śladkowie Podleśnym

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 19.04.2021r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o braku możliwości dotrzymania terminu ustawowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

metryczka