Druki do pobrania

DRUKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (77kB) pdf
Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze... (2711kB) pdf
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalajacym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (37kB) pdf
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji na stanowisko urzędnicze... (1437kB) pdf


DRUKI OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH


Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekratarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy... (164kB) pdf
Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy (164kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z WYBORAMI
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - komitet wyborczy (2354kB) pdf
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wyborca (725kB) pdf
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. (215kB) pdf

DRUKI PODATKOWE

Deklaracja na podatek od środków transportowych (185kB) pdf
Załącznik do deklaracji DT-1 (257kB) pdf

Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (145kB) word
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (61kB) pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (95kB) word
Deklaracja na podatek od nieruchomości - pdf (54kB) pdf

Deklaracja na podatek rolny (139kB) word
Deklaracja na podatek rolny (55kB) pdf

Deklaracja na podatek leśny (78kB) word
Deklaracja na podatek leśny (45kB) pdf

Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.
Osoby prawne
Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (74kB) pdf
Załącznik ZDN 1 (38kB) pdf
Załącznik ZDN 2 (38kB) pdf

Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (51kB) pdf
Załącznik ZDL 1 (33kB) pdf
Załącznik ZDL 2 (32kB) pdf

Deklaracja na podatek rolny (64kB) pdf
Załącznik ZDR 1 (35kB) pdf
Załącznik ZDR 2 (34kB) pdf

Osoby fizyczne
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (66kB) pdf
Załacznik ZIN1 (37kB) pdf
Załącznik ZIN2 (37kB) pdf
Załącznik ZIN3 (38kB) pdf

Informacja o lasach (42kB) pdf
Załącznik ZIL 1 (32kB) pdf
Załącznik ZIL 2 (32kB) pdf
Załącznik ZIL 3 (32kB) pdf

Informacja o gruntach (54kB) pdf
Załącznik ZIR 1 (35kB) pdf
Załącznik ZIR 2 (34kB) pdf
Załącznik ZIR 3 (32kB) pdf


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2019 (193kB) pdf
Zestawienie złożnych faktur o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (23kB) pdf
Oświadczenie - załącznik obowiązkowy do wniosku (33kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia (71kB) pdf


DRUKI EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH I USC

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (483kB) pdf
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (6655kB) pdf
Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu (323kB) pdf
Druk zeznania świadka - do KRUS (489kB) pdf
Druk zeznania świadka (548kB) pdf

Formularz zgłoszenia pobytu stałego (415kB) pdf
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (419kB) pdf
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (399kB) pdf
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (330kB) pdf

Forlularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP (231kB) pdf
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwajacego dłużej niż 6 miesięcy (331kB) pdf

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (275kB) pdf
Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (162kB) pdf
Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji (163kB) pdf


DRUKI EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (490kB) pdf
Instrukacja wypełniania wniosku (461kB) pdf
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatny!!!

Wyszukiwarka PKD

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółka Jawna, Spółka Partnerska, Spółka Komandytowa (347kB) pdf

Pozostałe formularze wniosków wykorzystywanych w KRS
Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym


DRUKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LOKALOWĄ


Wniosek o przyznanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (26kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży (35kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży (35kB) pdf
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (28kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (1184kB) pdf
Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/działek (885kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości (31kB) pdf
Wniosek o uzgodnienie wjazdu (15kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (33kB) pdf
Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia (44kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI


Deklaracja obowiązująca do 31.05.2020 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (103kB) pdf

Deklaracja obowiązująca od 01.06.2020
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 (916kB) pdf
Deklaracja o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 (810kB) pdf


DRUK WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (49kB) plik
Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej (46kB) pdf


DRUKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (22kB) word
Uproszczone sprawozdanie z realizacja zadania publicznego (18kB) word
Oferta realizacji zadania publicznego (47kB) word
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (42kB) word


metryczka


Wytworzył: Monika Błaszczyk, Anna Tybura, Daria Matusiak (1 grudnia 2011)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 grudnia 2011, 09:34:07)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (12 czerwca 2020, 11:03:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11786