Uchwały i opinie RIO

Uchwały i opinie RIO

Uchwała Nr V/186/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2021 roku Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych [...]

Uchwała Nr V/140/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2020 rok Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach [...]

Uchwała Nr V/80/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2020 rok Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z [...]

Uchwała Nr V/53/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2021 roku

Uchwała Nr V/53/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej przez Gminę Piątek Na podstawie [...]

Uchwała nr V/48/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach [...]

Uchwała Nr V/288/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2021 roku

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

Uchwała Nr V/287/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

Uchwała Nr V/195/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku

Uchwała Nr V/195/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku uchwala, [...]

Uchwała Nr V/27/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku [...]

Uchwała Nr V/280/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

metryczka