Decyzje Środowiskowe, Lokalizacyjne, Budowlane

Decyzje Środowiskowe, Lokalizacyjne, Budowlane

Decyzja nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią główną i studniami rewizyjnymi w obr. Piątek, Miasto Piątek

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z ' późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

DECYZJA Nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego o nabyciu mienia po wykreślonej z KRS spółce

Na podstawie art. 25e ust. 1, 10 i 11 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2023 r., poz. 685 ze zm. zwanej dalej KRS) oraz art. 104 i art. 107 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania [...]

DECYZJA Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja Starosty łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 0007 Górki Łubnickie

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nN wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na działkach nr ewid. 684, 687, 688/1 i 688/2 w obr. Piątek, gm. Piątek

DECYZJA  Nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Piekary...

Na podstawie art. 6a ust. 1 w związku z art. 8d ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. [...]

Decyzja nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Play - Witów

PROJEKT DECYZJA Nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Play - projekt

PROJEKT DECYZJA Nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 22.04.2022 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., [...]

Decyzja nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Boguszyce

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283, z [...]

Obwieszczenie o zawiadomieniu o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 20.10.2020 r.

Na podstawie art.8 ust.l i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703, zwanej dalej ustawą) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

DECYZJA Nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 21.09.2020

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz.703, zwanej dalej ustawą) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Witów”

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego...

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w miejscowości Piątek...

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Śladków Podleśny I

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Śladków Podleśny II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w [...]

DECYZJA Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - 09.12.2019

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 list. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 6 listopada 2019 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 [...]

Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Piaski Stare"

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - Szymczak Anna [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przy ul. Targowej

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że na wniosek Polska Spółka Gazownictwa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że na wniosek Polska Spółka Gazownictwa [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica...

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 list. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018, 2096) zawiadamia [...]

Zawiadomienia o wszczęciu/zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 945 [...]

metryczka