Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Urząd Miejski w Piątku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.ugpiatek.pl

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020.10.06.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Nadolski, inform@ugpiatek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 722 19 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
99-120 Piątek, ul. Rynek 16
Tel.: 24 722 19 19
Faks: 24 722 19 09  
E-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
Strona internetowa: www.bip.ugpiatek.pl

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabowidzących – skorzystanie z niej wymaga dokonania wyboru z menu dostępnego w prawej części menu górnego.


Dostępność architektoniczna
Urząd nie posiada specjalistycznej windy umożliwiającą pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim z parteru na piętro. Sekretariat Urzędu mieści się na parterze budynku.

Budynek Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16:
- do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Rynek,
- do głównego wejścia prowadzą schody z poręczami, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
- w budynku nie ma windy,
- z drugiego wejścia do budynku mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, przejście do budynku jest bezpośrednie (brak schodów),
- dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze na parterze,
- brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
• e-mail na adres : ugpiatek@ugpiatek.pl
• faxem na nr 24 722 19 09
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 24 722 19 19 

Zarządzenie Burmistrza Piątku w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności (250kB) pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Piątku osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-2021 (693kB) pdf

Koordynator dostępności - dane kontaktowe:
Remigiusz Ratajski - 24 722 12 39,
mail: ugpiatek@ugpiatek.pl

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (6 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 października 2020, 08:58:04)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2020, 12:57:26)
Zmieniono: dodanie materiałów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2272