Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 19 grudnia 2G19r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek. Na podstawie art. 104 i 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 t. j. ze zmianami) zarządza się, co [...]

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 16 grudnia 2019 r.    Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 9 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2019 poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia NR 92/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. Na podstawie art. 19 list. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), postanawiam: §1. [...]

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2020 rok. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506; zm.: Dz. U. z2019r. poz. 1309, poz. 1696 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 - 2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 października 2019r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 października 2019r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 22 października 2019r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 11 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie arl. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz ark 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 11 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 30 [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 list. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie §7 i §9 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. li. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Wójt [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 01 lipca 2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 01 lipca 2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji [...]

ZARZĄDZENIE NR 26a/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 maja 2019r. W sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA realizowanego przez Fundację [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca I990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie przekazywania kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Piątek do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. Na podstawie § 4, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 267, [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Piątek Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 30 list. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

Na podstawie Uchwały Nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek zarządzam, co następuje: [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY

z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2019 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referenta ds. księgowości podatkowej. Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia regulaminu przyznawania uczniom nagród Wójta Gminy Piątek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 8 r. poz. 994, 1000, 1349 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2019 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z2018r. poz. 1000, poz. 1349 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Piątek. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994) oraz § [...]

Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) [...]

Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000, 1349. 1432) oraz art. 257 [...]

Zarządzenie Nr 98/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz [...]

Zarządzenie Nr 97/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Zarządzenie Nr 96/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz [...]

Zarządzenie Nr 95/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 10 [...]

Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątek Działając na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku [...]

Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i [...]

Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019-2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie zmian organizacyjnych w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie zmian organizacyjnych w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 85/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 84/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. [...]

Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. [...]

Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz [...]

Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.   Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 79/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 [...]

Zarządzenie Nr 78/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 25 września 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Piątek Na podstawie art.30 ust.l i ust, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r., [...]

Zarządzenie Nr 76/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy. Na podstawie §17 Regulaminu [...]

Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 06 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 74/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 6 września 2018r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Zarządzenie Nr 73/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 [...]

Zarządzenie Nr 72/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja [...]

Zarządzenie Nr 70/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 [...]

Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i ait. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej [...]

Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 i [...]

Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Piątek

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządzam, co [...]

Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Piątek

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Piątek

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co [...]

Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz., 1260 t.j.) i [...]

Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Piątek

02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do [...]

Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Na [...]

Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania Karty Dużej Rodziny. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy [...]

Zarządzenie Nr 55/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy [...]

Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w [...]

Zarządzenie Nr 53/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny, wydawania decyzji administracyjnych oraz realizacji innych zadań wynikających z [...]

Zarządzenie Nr 50/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 49/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst [...]

Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 i [...]

Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu Świadczenia „Dobry start”. Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w [...]

Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu Świadczenia „Dobry start”. Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w [...]

Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w [...]

Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018.  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 i 257 [...]

Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Piątek

Wójta Gminy Piątek z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątek. Na podstawie art.37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 41/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 14 czerwca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy Piątek Regulaminu Organizacyjnego. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 t. j. [...]

Zarządzenie Nr 40/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek [...]

Zarządzenie Nr 38/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, [...]

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. [...]

Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz [...]

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23.04.2018r. w sprawie przekazania mienia Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) postanawiam: § 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Samorządowego [...]

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku burzy z silnym wiatrem w dniu 13 kwietnia 2018r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018 w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do [...]

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych [...]

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy [...]

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań związanych z prowadzeniem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny” Na [...]

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego. Na podstawie art. 10 list. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy [...]

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwiecień 2018 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada [...]

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie. Na [...]

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo [...]

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 i 257 [...]

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo [...]

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018 w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 39 ust. 4 [...]

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018 w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny, wydawania decyzji administracyjnych oraz realizacji innych zadań [...]

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018 w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach [...]

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu pełniącej obowiązld Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 marca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stosownie do art.4'ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232 [...]

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 [...]

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania przedszkola lub szkoły Na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. [...]

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 01 marca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Piątek Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 lutego 2018r. W sprawie : ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 i 257 [...]

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz [...]

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 22 lutego 2018w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Piątek Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017 [...]

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych [...]

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych [...]

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2018 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja [...]

Zarządzenie nr 5a/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz [...]

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i [...]

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które [...]

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 12//2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust 2 [...]

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2018 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. Na podstawie §2 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej zał. Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w [...]

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r.w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Piątek i jednostek organizacyjnych gminy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018r.Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Piątek. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: powołania Dyrektora instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników  jednostek organizacyjnych Gminy Piątek. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., [...]

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r., poz.902 t.j. ze [...]

ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz ait. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 11 w miejscowości Goślub - Osada nr 9,położonego w obrębie geodezyjnym Goślub, stanowiącego własność Gminy [...]

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy. Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku. Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875) i art.41 [...]

ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. gospodarki płacowej i kasy. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi i archiwisty zakładowego. Na podstawie art.33 ust.3 [...]

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gmimiym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz ait. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek Na podstawie art. 104 i 1041'3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666 t.j. ze zmianami) zarządzam co [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY PIATEK

z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku do Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia Zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Piątek z [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018-2032 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2017 dotyczącego dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 64/2016 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątek Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 31 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 października 2017r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 16/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 05 czerwca 2009r. Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 października 2017r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Piątek i jednostek organizacyjnych gminy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Goślub - Osada nr 9, położonego w obrębie geodezyjnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 4 października 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 06 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 64/2016 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątek Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku burzy z huraganem w miesiącu sierpniu 2017 roku w Gminie Piątek [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEKw sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok2017Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 03.08.2017 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans nastopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Pani Joannie Przybylak stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku Na podstawie art. 36a ust. 4 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 730) [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Piątek do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 25 /2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28.04. 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Piątek Na podstawie art. 33 ust.  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątek. Na podstawie art.18 ust.8, art.183 [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 30ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446, 1579, z 2017 r. poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 marca 2017r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 16 marca 2017r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 marca2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego Na podstawie art. 36a ust. 1, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Piątek do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

ZARZĄDZENIE NR 18A WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 10 marca 2017r. Administratora Danych Osobowych: Gmina Piątek w osobie: Krzysztof Lisiecki w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, w związku z zapisami ustawy z dnia 29 [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku ul. Szkolna 1 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 07 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2017 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie : upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Na podstawie art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia  1 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych Na podstawie art.10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: przestrzegania i promowania zasad samooceny i etycznego postępowania w Urzędzie Gminy Piątek. Na podstawie art. 69 ust.l pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Piątek Na podstawie art. 33 ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz na podstawie art. 69 ust.l [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Piątek. Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.885, 938,1646; z 2014r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wdrożenia standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątek w celu tworzenia, analizy, oceny i doskonalenia systemu kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust.l pkt 2) ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia misji Urzędu Gminy Piątek Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938,1646; z 2014r. poz.379, 911,1146, 1626,1877; z [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2017 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 67/2016

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 66/2016

Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016.  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 65/2016

Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 64/2016

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątek. Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 63/2016

Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 62/2016

Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 61/2016

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 60/2016

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 07 grudnia 2016r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 59/2016

Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada w sprawie : scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Piątek. Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 58/2016

Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 57/2016

Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 56/2016

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 55/2016

Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2016 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 54/2016

Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 53/2016

Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 10 listopada 2016 r w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 52/2016

Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie §7 i §9 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 51/2016

Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Piątekz dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 50/2016

Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 49/2016

Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 42/2016

Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro §1 1. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 41/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 41/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej Związkowi Międzygminnemu „BZURA" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 40/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 40/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 39/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 39/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2016-2021 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2016 z dnia z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2016/2017 . Na podstawie Art. 5 c [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 36/2016

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 35/2016

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 33/2016

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Piątek wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 29/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 29/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek ne 28/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2016 z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016.  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 23/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 23/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych z zasobów gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2016 z dnia 31 marca w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2016 z dnia 31 marca2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2016 z dnia18 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2016 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 68/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 68/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 69/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 69/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 67/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 67/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 66/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 66/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczających nieruchomości. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 65/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 65/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 64/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 63 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 63/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 63/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 61/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 61/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 60/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 60/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2016 rok. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 59/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 59/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2016-2021. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 58/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 58/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2015/2016 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 57/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 57/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 56/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 56/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 55/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 55/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 54/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 54/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się  kierowała Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 53/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 52/2015 z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 52/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 52/2015 z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych do obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 50/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 50/2015 z dnia 30 września 2015 r . w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 49/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 51/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 51/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 48/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 48/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej dl spraw pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 47/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 47/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołanie w jego miejsce następcy. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 46/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 46/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 45/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 45/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 44/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 44/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych do obsługi obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 43/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 43/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 42/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 42/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie Pani Agnieszce Bartczak. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 41/2015

Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 40/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 40/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 39/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 39/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki kontraktowej Szkoły Podstawowej w Czernikowie ubiegającej się o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 36/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 36/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 35/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 35/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze gminnej i budynkach mieszkalnych w wyniku huraganu i gradobicia w dniu 19 lipca 2015 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 33/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 33/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 29/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 29/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Piątek do składu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowgo kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27a/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27a/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez Gminę Piątek w ramach Projektu "Podłączeni-Niewykluczeni. Działanie przeciw [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Piątku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 23/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 23/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Gminę Piątek oraz trybu pracy komisji konkursowej. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2015

Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie kierowała się Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2015

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów: wniosku, umowy i protokołu odbioru stanowiących załącznik do regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych [...]

Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. [...]

Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. [...]

Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i [...]

Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 [...]

Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Piątek dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2015. [...]

Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2015 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie nr 6A Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 6A/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy. [...]

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątek, położonych w obrębie wsi Balków. [...]

Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” o numerze POIG.08.00-10-369/13 [...]

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na 2015 rok. [...]

Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w styczniu 2015 roku w Gminie Piątek  [...]

Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie 63 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie 63 Wójta Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie 60 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie 60 Wójta Gminy Piątek z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania gminnej Komisji Urabnistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek [...]

Zarządzenie 59 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie 59 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Balków stanowiących [...]

Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i w układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Piątek przeznaczonej do sprzedaży. [...]

Zarządzenie nr 55 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 55 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie kierowała się Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Piątek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2015 rok. [...]

Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy Piątek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2015 - 2020. [...]

Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Piątek z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Piątek z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. końcowego odbioru zadania pn.: Odbudowa mostu żelbetonowego na rzece Malinie pomiędzy działkami drogowymi 24 i 264/1 w miejscowości Orenice. [...]

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę. [...]

Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 września 2014 r . w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. [...]

Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 17 marca 2014 r. [...]

Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2014/2015 [...]

Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu [...]

Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Piątek z dnia26 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek informacji o kształtowaniu się [...]

Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Piątek z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Krystynie Grabowskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. [...]

Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia terminu i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 [...]

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki kontraktowej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku ubiegającej [...]

Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie przekazania mienia. [...]

Zarządzenie nr 35b Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 35a Wójta Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 35a Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 35a Wójta Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro. [...]

Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy Piątek z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. [...]

Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek [...]

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie [...]

Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie kierowała się Komisja Stypendialna [...]

Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie u układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2014 [...]

Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2013. [...]

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w ramach projektu pod nazwą "Podłączeni - Niewykluczeni. działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu [...]

Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Piątek dotyczące uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie wraz z Regulaminem Komisji Weryfikującej działającej w ramach projektu pod [...]

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołanie w jego miejsce następcy.  [...]

Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce zastępcy. [...]

Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Piątek oraz jednostki organizacyjne Gm [...]

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania członków komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją" i określenia trybu pracy tej komisji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. [...]

Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku [...]

Zarządzenie nr 9a/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 9A/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu". [...]

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019. [...]

Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2014 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 6A/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 6A/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na [...]

Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014. [...]

Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Piątek w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2014

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2014 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na 2014 rok. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2013.

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie i w układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2013. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2013 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek...

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2013 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2013 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników...

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2013 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Rządowego programu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek - Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nr 24/2013z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piątek [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2013 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piątek

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piątek [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piątek [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2013. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2012 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2013 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr  7/2013 w sprawie powołania p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr  5/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2013. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr  4/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2013 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr  3/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr  2/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w związku z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2013

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr  1/2013 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2013 [...]

Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania uczniom nagród Wójta Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 - 2018. [...]

Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2013. [...]

Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 - 2018. [...]

Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2012/2013. [...]

Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie kierowała się Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 35/2012

Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 27.08.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 27.08.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Piątek na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania [...]

Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Mariuszowi Pawłowskiemu stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie. [...]

Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Wiesławie Michalak stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku. [...]

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Joannie Przybylak stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku. [...]

Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 07.08.2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się [...]

Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 07.08.2012 r. w sprawie wyboru sołtysa wsi pokrzywnica. [...]

Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminu i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013. [...]

Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki kontraktowej Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku [...]

Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz określenia składu osobowego Gminnego Zespołu ds. ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów na odbieranie [...]

Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 29.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 29.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 29.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. [...]

Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Piątek do stosowania. [...]

Zarządzenie nr 15a/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej W Urzędzie Gminy Piątek oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 15a/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Gminy Piątek oraz gminnych jednostkach organizacyjnych. [...]

Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.04.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.04.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 02.04.2012 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy. [...]

Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi [...]

Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 26.03.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Piątek w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Piątek na rok szkolny 2012/2013 [...]

Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2012 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Piątek w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. [...]

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w związku z art. 19 ustawy o działalności pożytku [...]

Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 2/2012 Wójta gminy Piątek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na 2012 rok. [...]

Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Piątek z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia opłaty abonamentowej od wodomierza w 2012 roku. [...]

Aneks z dnia 6 grudnia 2011 r. do zarządzenia nr 21/09 Wójta Gminy Piątek

Aneks z dnia 6 grudnia 2011 r. do zarządzenia nr 21/09 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku do zarządzania i dysponowania mieniem zarządzanej placówki. [...]

Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czernikowie do zarządzania i dysponowania mieniem zarządzanej placówki. [...]

Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 6 grudnia 2011 r . w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gimnazjum im. Prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku do zarządzania i dysponowania mieniem zarządzanej placówki. [...]

Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Piątku do zarządzania i dysponowania mieniem placówki. [...]

Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania oferty złożonej w trybie małych zleceń na realizację zadania publicznego z dziedziny "upowszechniania kultury, [...]

Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 1.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Świetlicy Wiejskiej w Goślubiu. [...]

Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012 -2017. [...]

Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 24.11.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2011 [...]

Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012 - 2017. [...]

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 09.11.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania oferty złożonej w trybie małych zleceń na realizację zadania publicznego z dziedziny "Upowszechniania kultury, [...]

Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 31.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 31.10.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.09.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.09.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 30.09.2011 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2011/2012 [...]

Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. [...]

Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Piątek Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia [...]

Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na [...]

Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy [...]

Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Piątek - Aneks nr 1 z dnia 28.07.2011 do Zarządzenia nr 1/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w [...]

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki kontraktowej Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ubiegającej się o awans na [...]

Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. [...]

Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie związane z finansowaniem zadań z Unii Europejskiej. [...]

Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia nr 22/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie określenia terminu i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012. [...]

Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu nr 20/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. [...]

Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku. [...]

Zarządzenie nr 21a/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 21a/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. [...]

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Piątek w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizację projektu współfinansowanego ze Środków Unii [...]

Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku. [...]

Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Piątek w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizacji projektu "Żyć inaczej z centrum Polski do Unii" w [...]

Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. [...]

Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2010. [...]

Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Piątek na rok szkolny 2011/2012 [...]

Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Piatek

Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2011 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki, dla której organem [...]

Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym. [...]

Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Piątek w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wprwadzenia symbolu prowadzącego sprawę, dodanego do znaku sprawy. [...]

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. [...]

Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym. [...]

Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie dokonania wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Piątek. [...]

Zarządzenie nr 1/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 1/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w związku z art. 19a ustawy o działalności pożytku [...]

Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie określenia miesięcznej opłaty abonamentowej od wodomierza w 2011 roku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 42/2010

Zarządzenie nr 42/2010 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 41

Zarządzenie nr 41/2010 Wójta Gminy Piątek z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 39/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 39/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2011. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 37/2010 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2011-2016. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 36/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 36/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 35

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 35/2010 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2010/2011 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 33/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 33/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 32/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie związane z finansowaniem zadań z Unii Europejskiej. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 30/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 30/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie związane z finansowaniem zadań z Unii Europejskiej. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 29/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 29/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2010 roku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycielek kontraktowych Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ubiegających się o awans [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 23/2010

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Piątek z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia terminu i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011 oraz wypłaty uczniom [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 22/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2010 z dnia 04.06.2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstalych wskutek powodzi w maju 2010 r. w Gminie Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2010 w sprawie w sprawie określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds, szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2010 z dnia 02 czerwca 2010 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerw [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2010 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2010 w sprawie wyznaczenia lidera gminnego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15/2010

Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy Piątek - Szefa  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2010 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13/2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Piątek [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2010 w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Piątek na rok szkolny 2010/2011 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2010 w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie kierowała się Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 7/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6/2010 z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2009. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2010 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadnia publicznego w 2010 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Piątek oraz [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi organizowane przez Gminę Piątek w roku 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/09

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 07 grudnia 2009r.   w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 31/2009 w sprawie ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia przerw w w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2009/2010 [...]

Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2009 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ds. pomocy materialnejuczniom o charakterze socjalnym, jej zadań i trybu pracy. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek, Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalny [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 27/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2010. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 26/2009 w sprawie Regulaminu dowożenia dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 24 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 23/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 23 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2009 roku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 22 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Piątek regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 21 w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Piątek regulaminu okresowej oceny pracowników. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 19

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19 w sprawie powołania oraz określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. kontroli i utrzymania porządku na terenie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego gminy. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14 w sprawie określenia trybu i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum z terenu Gminy [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek za rok 2009. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2009

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 maja 2009 r.   w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek              Na podstawie art. 33 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11 w sprawie regulaminu podziału środków oraz przyznawania dofinansowania na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do podziału środków finansowych na wspieranie dokształcenia i doskonalenia nauczycieli placówek oświatowych na terenie Gminy Piątek.  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9 w sprawie wyznaczenie Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8 - aneks nr 1/2009 do Zarządzenia nr 14/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7 w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przetargi organizowane przez Gminę Piątek w roku 2009. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2008. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2009 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.&nbs [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2009 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga". [...]

Zarządzenie nr 1/2009 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 21 stycznia 2009 roku  w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Piątek.       Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2008 dnia 01 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 20/2008 dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2008 dnia 01 grudnia 2008 r

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 19/2008 dnia 01 grudnia 2008 r w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa danych [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18a/2008 dnia 14 listopada 2008 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18a/2008 dnia 28 listopada 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2008. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 18/2008 dnia 14 listopada 2008 r w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie kierowała się Komisja Stypendialna. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 17/2008 dnia 14 listopada 2008 r w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2009 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 16/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2008. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 15/2008 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 14/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Piątek oraz Zespołu Warsztatowego ds. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13b/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13b/2008 z dnia 12.08.2008 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13a/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 13a/2008 z dnia 1.08.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2008 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 11/2008 z dnia 30.06.2008 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Piątek w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizacji projektu "Żyć inaczej - z centrum [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 10/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 9/2008 w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Piątek oraz Zespołu Warsztatowego ds. Opracowania/Aktualizacji Strategii [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 8/2008 w sprawie... [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 7/2008 w sprawie przeprowadzenia  okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Piątek. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piatek nr 6/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 6/2008 w sprawie dokonania zmian z budżecie Gminy Piątek na rok 2008.Treść Zarządzenia - [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 5/2008 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2007.Treść Zarządzenia - [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 4/2008 w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2008 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.Treść Zarządzenia - [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 3/2008 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie".Treść Zarzadzenia - [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 2/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi organizowane przez Gminę Piątek w roku 2008.Treść Zarządzenia - [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 1/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Piątek.Treść Zarządzenia - [...]

Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie NR 14/06 w sprawie wprowadzenia: Systemu naboru kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Piątek Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - pełna treść [...]

metryczka