Bilanse Gminy Piątek, zakładów i jednostek podległych

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...) - Dz. U. poz. 1911 z późn. zm. (zwane dalej „rozporządzeniem"):

1. Kierownicy jednostek, w tym jednostek obsługujących, przekazują sprawozdania finansowe odpowiednio jednostkom nadrzędnym, jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia, albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
[...]

4. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w postaci dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych:
1) sprawozdania finansowe, o których mowa w §28, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego;
2) skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

5. Sprawozdania, o których mowa w § 28[1] oraz skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego przekazuje się z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.[2]

6. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w § 28, oraz skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
[...]

9. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4, są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania. Bilans budżetu państwa jest publikowany w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

10. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umiszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.


metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (29 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 kwietnia 2019, 10:55:55)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (29 kwietnia 2019, 11:00:46)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3706