Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 32/2016


ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 WÓJTA GMINY PIĄTEK z dnia 20 lipca 2016r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Piątek wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania pracowników urzędu gminy zwanego dalej „Urzędem", wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
a) zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz
b) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej „rejestrem";
2) sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 1.
§ 2.
Wystąpienia podmiotów kierowane do urzędu mogą mieć formę:
1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały (aktu prawa miejscowego) lub projektem zarządzenia:
2) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.
§ 3.
1. Wpływające do urzędu wystąpienie, o którym mowa w § 2, jest przekazywane do komórki organizacyjnej.
2.  Komórka organizacyjna jest obowiązana do przekazywania wszelkich informacji dotyczących wystąpień podmiotów.
3.  Urząd dokonuje rejestracji wystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4.  Do wystąpienia, o którym mowa w § 3, podmiot dołącza:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru;
2) oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową:
3) w przypadku gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie
o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej:
4) w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez osobę umocowaną - pełnomocnictwa do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w urzędzie wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
5. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 2 pkt. 1, stosuje się przepisy ustawy.
6. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust.3, lub stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, komórka koordynująca występuje o uzupełnienie braków wyznaczając podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu z wystąpienia.
§ 4.
Wystąpienie wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi jest przekazywane przez komórkę organizacyjną do właściwych merytorycznie komórek w celu jego rozpatrzenia.
§ 5. 1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 2 pkt. 2, nie zawierającego wskazania przedmiotu spotkania, komórka organizacyjna zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie.
2. Komórka organizacyjna ustala termin spotkania, z zastrzeżeniem ust. 1.
§ 6.
1. Ze spotkania z podmiotem pracownik komórki organizacyjnej sporządza notatkę służbową.
2. Notatka służbowa zawiera, w szczególności:
1) datę spotkania:
2) imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.
§ 7.
1. Urząd prowadzi rejestr wystąpień podmiotów.
2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
2) wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest zawodowa działalność lobbingowa;
3) termin i formę wystąpienia;
4)  informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
5)  informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.
§ 8.
1.Urząd opracowuje do końca lutego każdego roku, informację o działaniach podejmowanych wobec urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingowa.
2.Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingowa;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona n a wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych
w urzędzie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w danej
sprawie.
3.  Informację, o której mowa w ust. 1, wójt przedstawia radzie gminy.
4.  Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 32/2016 (777kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 lipca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 września 2016, 09:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3831