Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2014.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 15 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione 

zamówienie na:

ODBUDOWA MOSTU ŻELBETOWEGO NA RZECE STRUDZE ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MCHOWICE, GM. PIĄTEK.

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2014.KN
wartość: poniżej 5 186 000 Euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Piątek zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)