Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2016.RR
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 2 stycznia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Piątek działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek” (Bzp nr 373506- 2016) z powodu faktu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 350.000 zł, a cena najkorzystniejszej oferty wynosiła kwotę 366.600 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)