Uchwała nr VII/36/19Rady Gminy Piątekz dnia 27 marca 2019w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości PiątekNa podstawie art.4 ust.2 oraz art.4b ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432] oraz § 1 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014r. poz. 310] po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr VII/36/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 marca 2019


w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie art.4 ust.2 oraz art.4b ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432] oraz § 1 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014r. poz. 310] po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami Gminy Piątek pozytywnie opiniuje się starania zmierzające do nadania statusu miasta miejscowości Piątek.

§ 2.1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek.
2. Treść wniosku z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VII/36/19 (8882kB) pdf
Załącznik do uchwały nr VII/36/19 (218kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 kwietnia 2019, 13:04:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (21 maja 2019, 13:11:47)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 695