Druki do pobrania

DRUKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (77kB) pdf

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze... (2711kB) pdf

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalajacym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (37kB) pdf

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji na stanowisko urzędnicze... (1437kB) pdf
DRUKI OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH


Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekratarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy... (164kB) pdf

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy (164kB) pdfDRUKI ZWIĄZANE Z WYBORAMI

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - komitet wyborczy (2354kB) pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wyborca (725kB) pdf

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. (215kB) pdfDRUKI PODATKOWE

Deklaracja na podatek od środków transportowych (185kB) pdf
Załącznik do deklaracji DT-1 (257kB) pdf


Osoby prawne
Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (74kB) pdf
Załącznik ZDN 1 (38kB) pdf
Załącznik ZDN 2 (38kB) pdf

Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (51kB) pdf
Załącznik ZDL 1 (33kB) pdf
Załącznik ZDL 2 (32kB) pdf

Deklaracja na podatek rolny (64kB) pdf
Załącznik ZDR 1 (35kB) pdf
Załącznik ZDR 2 (34kB) pdf

Osoby fizyczne
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (66kB) pdf
Załacznik ZIN1 (37kB) pdf
Załącznik ZIN2 (37kB) pdf
Załącznik ZIN3 (38kB) pdf

Informacja o lasach (42kB) pdf
Załącznik ZIL 1 (32kB) pdf
Załącznik ZIL 2 (32kB) pdf
Załącznik ZIL 3 (32kB) pdf

Informacja o gruntach (54kB) pdf
Załącznik ZIR 1 (35kB) pdf
Załącznik ZIR 2 (34kB) pdf
Załącznik ZIR 3 (32kB) pdf


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (510kB) pdf

Oświadczenie (606kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia (305kB) pdf


DRUKI EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH I USC

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (896kB) pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (6655kB) pdf

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (524kB) pdf

Druk zeznania świadka - do KRUS (489kB) pdf

Druk zeznania świadka (548kB) pdf


Formularz zgłoszenia pobytu stałego (415kB) pdf

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (419kB) pdf

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (399kB) pdf

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (330kB) pdf

Forlularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP (231kB) pdf

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwajacego dłużej niż 6 miesięcy (331kB) pdf

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (275kB) pdf

Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (162kB) pdf

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji (163kB) pdf

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia (95kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu (137kB) pdf


DRUKI EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (490kB) pdf
Instrukacja wypełniania wniosku (461kB) pdf

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatny!!!

Wyszukiwarka PKD

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółka Jawna, Spółka Partnerska, Spółka Komandytowa (347kB) pdf

Pozostałe formularze wniosków wykorzystywanych w KRS

Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym


DRUKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LOKALOWĄ


Wniosek o przyznanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (200kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży (28kB) pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży (28kB) pdf

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (29kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1184kB) pdf

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/działek (885kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości (23kB) pdf

Wniosek o uzgodnienie wjazdu (470kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA


Wniosek o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (282kB) pdf

Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest (262kB) pdf

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (195kB) pdf

Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia (420kB) pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew (406kB) pdf

Klauzula informacyjna (786kB) pdf


DRUKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 (916kB) pdf

Deklaracja o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 (810kB) pdf


DRUK WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (198kB) pdf
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (84kB) pdf

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej (46kB) pdf


DRUKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (22kB) word

Uproszczone sprawozdanie z realizacja zadania publicznego (18kB) word

Oferta realizacji zadania publicznego (54kB) word

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Błaszczyk, Anna Tybura, Daria Matusiak (1 grudnia 2011)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 grudnia 2011, 09:34:07)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (17 sierpnia 2021, 07:55:38)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14234