Informacja o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 9 listopada 2022r. (środa) o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Informacja Kierownika GCUW nt. realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątek w roku szkolnym 2021/2022.
7. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych  za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 na terenie Gminy Piątek,
d) określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2023,
e) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Piątek,
f) ustalenia wysokości stawek  opłat targowych na terenie Gminy Piątek oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,     
g) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
h) zmiany uchwały Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek,
i) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
j) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, 
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (27 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 października 2022, 11:51:17)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 października 2022, 12:09:58)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 57