Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla budowa obiektów inwentarskich (...) na terenie dz. nr ew. 103/1 obr. Wypychów

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwana dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przedsięwzięcie realizowane na terenie dz. nr ew. 103/1 obr. Wypychów, Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia strony postępowania, że:

1) w dniu 07 października 2022 r. do Urzędu Gminy Zgierz wpłynęło pismo pełnomocnika Pana Mariusza Pińkowskiego działającego w imieniu Inwestora o podjęcie postępowania wraz z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;
2) z uwagi na powyższy fakt Wójt Gminy Zgierz postanowieniem z dnia 25 października 2022 r. znak: ZŚ.6220.11.2020 podjął postępowanie.
3) Wójt Gminy Zgierz w dniu 25 października 2022 r. pismem znak: ZŚ.6220.11.2020 wystąpił do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy ooś;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy ooś;
- Marszałka Województwa Łódzkiego o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy ooś;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy ooś.
4) Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 02 listopada 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz (496kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowcacka (25 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 listopada 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38