OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Wójt Gminy Piątek

 

Na podstawie art. 5, ust.4, pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXII/126/05 Rady Gminy Piątek z dnia 8 lutego 2005 r., w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005  ogłasza z dniem 12 kwietnia 2005 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§1

1.Celem konkursu jest wsparcie organizacji w zakresie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2.Zadania zgłaszane do konkursu, będą realizowane przez:

1)organizowanie imprez sportowych na terenie gminy i udział w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią

2)szkolenie młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju jej sprawności fizycznej i umysłowej

3)kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych

§2

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 23.000,00 zł.

§3

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 2.Oferta powinna zawierać:

-         aktualny odpis z rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystąpienia,

-         sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej oferenta za rok 2004,

-         statut organizacji.

3.Ofertę o dotacje ( w dwóch egzemplarzach ) oraz z wymaganymi załącznikami (po jednym egzemplarzu) należy złożyć pod następującym adresem:

Urząd Gminy Piątek

ul. Rynek 16, 99-120 Piątek

Sekretariat, pokój nr 1

Oferty mogą być dostarczone osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską. Na kopercie należy umieścić napis: „Konkurs-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2005 rok” oraz nazwę i adres wnioskodawcy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.  W przypadku składania wniosku osobiście, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia ( na własnym trzecim egzemplarzu-kopii oferty).

5.Konkurs jest ważny również w przypadku złożenia jednej oferty.

§4

1.Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 12 maja 2005 r. , do godz. 15ºº.

2.Wnioski złożone po wyznaczonym dniu i godzinie nie będą rozpatrywane.

§5

Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 r.

§6

Przy rozpatrywaniu ofert komisja  konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Piątek, będzie brała pod uwagę:

1.Wartość merytoryczną (rangę imprezy, cykliczność, liczba uczestników)

2.Możliwość realizacji zadania przez składającego.

3.Przedstawioną kalkulację kosztów zadania.

4.Zagwarantownie wkładu własnego wnioskodawcy (środki własne, sponsorzy).

5.Kwalifikacje i doświadczenia w przygotowaniu podobnych zadań ( dotychczasowa współpraca z Gminą, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, inne referencje).

7.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§7

Rozpatrzenie ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 maja 2005 roku o godz.1400.

§8

1.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy pomiędzy Wójtem Gminy Piątek, a podmiotem składającym ofertę.

2.Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.

3.Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach w zależności od specyfikacji i harmonogramu realizacji projektu.

§9

Formularze oferty oraz kopię uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy  Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Piątek w pokoju nr 21.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Piątek (12 kwietnia 2005)
Opublikował: Filip Bartosiak (12 kwietnia 2005, 13:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2030