OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, woj. łódzkie, tel. 024 7221611, fax 024 7221909 do kontaktów z wykonawcami: Jerzy Rydczak.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr Ks-25 w miejscowości Krzyszkowice, Konarzew”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Długość drogi 1423 mb, szerokość nawierzchni asfaltowej 3,0 m, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, oznakowanie pionowe, wjazdy, przepusty.

Konstrukcja drogi:

-          podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20

-          podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 60000 EUR.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2006r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 6.000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

1.        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. przedmiotem działalności Wykonawcy są roboty przewidziane zakresem rzeczowym zamówienia publicznego;

2.        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. udokumentują, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zakończenie i oddanie do użytku w latach 2001-2005 minimum dwóch inwestycji drogowych o wartości każda nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty.

3.        posiadają potencjał techniczny do wykonania zamówienia tj. dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: walec statyczny, równiarka;

4.        dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia tj. kierownik robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zakresie budowy dróg, jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe lub posiadają potwierdzoną przez Bank zdolność kredytową do kwoty nie niższej niż 200.000 PLN, są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości kwoty, za jaką oferują wykonanie zamówienia publicznego.

6.        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.05.2006, cena - 40 PLN (z wyłączeniem kosztów poczty kurierskiej).

 

Termin składania ofert: 12.05.2006r godzina 10:00.

Termin związania ofertą: 60 dni, bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.05.2006r, godzina 11:00, Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 marca 2006)
Opublikował: Filip Bartosiak (22 marca 2006, 13:13:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2546