Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego


Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Piątek zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa obiektów inwentarskich z zapleczem gospodarczym przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr ewid. 99/6; 99/8 obręb Sladków Podleśny gmina Piątek".

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (584kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 kwietnia 2016, 12:50:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920