Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02.06.2016 r.


Zgodnie z art. 61 § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamia się, że w dniu 19 maja 2016 roku zostało wszczęte, na wniosek WZM i UW w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101 w ramach zadania pn. Moszczenica -regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400. W związku z powyższym informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 19 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, telefon: 0-24 722-12-39.

Zawiadomienie (505kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 czerwca 2016, 13:36:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939