Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Piątek uchwały Nr XVI/89/16 z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: ugpiatek@ugpiatek.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Piątek.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Treść obwieszczenia (500kB) pdf
Uchwała nr XVI/89/16 (472kB) pdf
Załącznik do uchwały (243kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2016, 09:54:33)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2016, 12:53:06)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 952