Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Piątek uchwały Nr XVI/88/16 z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.
Obszar objęty zmianą Studium obejmuje fragment obrębu Łęka oraz fragment obrębu Bielice w granicach określonych w/w uchwałą.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: ugpiatek@ugpiatek.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Piątek.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Treść obwieszczenia (517kB) pdf
Uchwała nr XVI/88/16 (430kB) pdf
Załącznik do uchwały (276kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2016, 09:59:06)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2016, 12:50:59)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1208