Zawiadomienie z dnia 7 lipca 2016 r.


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz ait. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.. poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 07 lipca 2016 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.5-lO.dś.2015/2016.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
..Budowie obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 254, 255 obręb Łęka, 107 obręb Bielice gmina Piątek".
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (Postanowienie znak:WOOŚ-I.4242.234.2015.KL.8) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy znak: PPIS/ZNS/440/32/5824/2015 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek -bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Treść zawiadomienia (246kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 lipca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 lipca 2016, 12:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010