Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: PIĄTEK, ŁĘKA Gmina Piątek; Powiat Łęczycki


Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków , gruntów położonych w gminie Piątek   obejmujących obręby: Piątek, Łęka.
Postępowanie   prowadzone będzie w trybie art. 24a z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne   (tj. DZ. U. z 2015 r. Nr 520 ze zm.), przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2015 r poz.542 ze zm.),
Do wykonania czynności technicznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów upoważniono pracowników firmy GEOKART- International Sp. z. o. o, ul. Wita Stwosza 44 , 35-113 Rzeszów.
Informuję również, że opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego , zgodnie z art.24a ust.4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a 99-100 Łęczyca.
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zostanie podana do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Urzędzie Gminy Piątek , oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym
Planowany termin zakończenia prac został określony na dzień 24.10.2016 , zgodnie z umową   nr 27/2016 z dnia 05.05.2016 r.

Treść informacji (1225kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (18 maja 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 lipca 2016, 08:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486