Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.07.2016 r.


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamia się, że w dniu 11 lipca 2016 roku zostało wszczęte, na wniosek -Buttimer Polska Sp. z o.o. z/s przy ul. Puławskiej 481, 02-844 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń w Piątku na ul. Łęczyckiej 32 (działki nr ewid. 497 i 498/1 obręb Piątek".
W związku z powyższym informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 19 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, telefon: 0-24 722-12-39.

Treść zawiadomienia (214kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 lipca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 lipca 2016, 13:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576