Obwieszczenie z dnia 16.08.2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
Wójt Gminy Piątek zawiadamia, że:
1.  na wniosek - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź, w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn. Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od lem 0+000 do km 23+400, w dniu 12 sierpnia 2016 roku wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia;
2.  w dniu 16 sierpnia 2016 r. wystąpił do:
-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia bądź o uzgodnienie warunków jego realizacji w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś,
-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś;
3.  po otrzymaniu opinii od ww. organów uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Piątek w drodze postanowienia stwierdzi potrzebę lub brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, o czym strony postępowania zostaną zawiadomione odrębnym obwieszczeniem.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, pok. Nr 19, tel. 24 722-12-39 w godzinach pracy Urzędu.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść obwieszczenia (320kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 sierpnia 2016, 07:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941