Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego


Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 ze zmianami)
Starosta Łęczycki
zawiadamia , że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II la , pokój nr 5 w dniach od 10.10.2016 do 28.10.2016 r. w godzinach od 09.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Krzyszkowice , Piekary w jednostce ewidencyjnej Piątek Projekt operatu opisowo- kartograficznego obejmuje ;
1. Rejestr gruntów
2. Rejestr budynków
3. Rejestr lokali
4. Mapy ewidencyjne
Projekt operatu opisowo-kartograficznego został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287.ze zmianami ) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38 , poz. 454 ze zmianami ).
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń . Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokołu oraz podpisane przez zainteresowane osoby. Zawiadomienie o terminie wyłożenia projektu będzie wywieszone również na tablicach ogłoszeń w:
1. Urzędzie Gminy Piątek
2.  Starostwo Powiatowe w Łęczycy - Plac T. Kościuszki 1 i Aleje Jana Pawła II la oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Starostwa leczyca.bip.ee. Zainteresowane      osoby proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL.
Nie zapoznanie się z danymi ewidencyjnymi w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody kontynuowania postępowania w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zawiadomienie (303kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (22 września 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 września 2016, 12:52:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593