Decyzja Starosty Łęczyckiego z dn. 14.09.2016 r.


Na podstawie art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
umarzam:
jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz.. 169 z późn. zm.) nieruchomości, położonych w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Piątek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 592/1, 594/1, 594/3, 595/1, 596/2, 597/2, 598/3, 599/3 i 600/3 o łącznej powierzchni 0,0270 ha.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Piątek wystąpił z wnioskiem w sprawie uznania za mienie gminne, nieruchomości, przebiegających w obrębie Piątek oznaczonych jako działki numer 592/1, 594/1, 594/3, 595/1, 596/2. 597/2, 598/3, 599/3, 600/3 o łącznej powierzchni 0,0270 ha stanowiące drogi wewnętrzne.
W trakcje prowadzonego postępowania zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające odnośnie uregulowania stanu prawnego działek nr nr 592/1, 594/1, 593/3, 595/1, 596/2, 597/2, 598/3, 599/3 i 600/3, położonych w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Piątek.
Pismem z dnia 28 lipca 2016 r., znak: GG.6825.3/wew.2016.DM Wójt Gminy Piątek przesłał w załączeniu pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi znak:DG.402.63.2016.KN w którym zarząd poinformował, że w/w działki zajęte są pod pasy drogowe dróg wojewódzkich Nr 702 i Nr 703 - chodniki i wjazdy na posesję.
Jednocześnie Wójt Gminy Piątek wyjaśnił, że w związku z powyższym uznanie zamienię gminne działek nr nr 592/1, 594/1, 594/3, 595/1, 596/2, 597/2, 598/3, 599/3, 600/3 jest bezprzedmiotowe.
Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Decyzja (405kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (14 września 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 października 2016, 09:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899