Zawiadomienie z dnia 30.09.2016 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia.


Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
353) zawiadamiam strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 30 września 2016 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.1-8.dś.2016.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Uruchomieniu linii do produkcji paliwa alternatywnego z wykorzystaniem mobilnego urządzenia rozdrabniającego, na terenie działki ozn. Nr ewid.175, w miejscowości Piekary, obręb Piekary, gmina Piątek".
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lodzi (znak: WOOŚ-1.4240.471.2016.MPc.3) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy znak: PPIS/ZNS/440/24/2376/2016 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek -www.bip.ugpiatek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

treść zawiadomienia (222kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 września 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 października 2016, 14:33:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877