Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa


Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami/, zwanej dalej ustawą ooś, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektów inwentarskich z zapleczem gospodarczym przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. Nr ewid. 99/6, 99/8 obręb Śladków Podleśny gmina Piątek", wszczętym w dniu 23 listopada 2015 roku, na wniosek - Przybysza Bogdana zam. Śladków Podleśny 5, 99-120 Piątek.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Piątek, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lodzi oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy.
Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie art. 30 oraz art. 79 ustawy ooś organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 piet 7 ustawy ooś informuje o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska pokój nr 19 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, telefon: 24 722-12-39 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piątek.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek: http://wmv.bip.ugpiatek.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16 oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń sołectwa Śladków Podleśny).

Treść obwieszczenia (337kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 października 2016, 08:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852