ZARZĄDZENIE NR 72006

ZARZĄDZENIE NR  7/2006

WÓJTA  GMINY PIĄTEK

 z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Piątek.

 

 

             Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach /tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008/ oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33/ Wójt Gminy Piątek postanawia, co następuje:

 

 

          § 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się         o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych     i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Piątek, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

         § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska. Zarządzenie winno być podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 72006.doc (46kB) word - pełna treść zarządzenia

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 czerwca 2006)
Opublikował: Filip Bartosiak (7 czerwca 2006, 13:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2871