Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 07.11.2016 r. został złożony wniosek przez Pana Leszka Pupeckiego pełnomocnika Energa - Operator S.A. oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie fragmentu elektroenergetycznej linii napowietrznej SN - 15kV, w ramach inwestycji „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV nr 0017/08 relacji GPZ Łęczyca - Piątek" w miejscowości Łubnica, gm. Piątek, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 158, 163.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 listopada 2016, 09:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1038