Zawiadomienie z dnia 22.11.2016 r. Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego


Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
Wójt Gminy Piątek zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
,,Budowa obiektów inwentarskich z zapleczem gospodarczym przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr ewid. 99/6; 99/8 obręb Śladków Podleśny gmina Piątek", że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż przepis art. 10 §1 K.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Piątek, Rynek 16, 99-120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Wobec powyższego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
• Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek, Rynek 16, 99-120 Piątek
• Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/
Data podania do publicznej wiadomości: Piątek dn. 22 listopada 2016 roku.
Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika

Treść zawiadomienia (276kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 listopada 2016, 09:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827