Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.11.2016 r.


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.l, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej „Ustawa") zawiadamiam, że w dniu 25.11.2016 i, na wniosek - R. Power Solar Centrum Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika - panią Edytę Wójcik,
Wójt Gminy Piątek wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21 (obręb 0016) w miejscowości Łęka, gmina Piątek.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Piątek, Rynek 16, 99-120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.l Ustawy, Wójt Gminy Piątek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.
Zgodnie z art. 75 ust.l pkt 4 Ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Piątek.

Treść zawiadomienia (268kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2016, 14:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847