Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.12.2016 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.12.2016 r. został złożony wniosek przez Pana Pawła Wołoszyna Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowości Pokrzywnica na działce nr 164/3 obr. Pokrzywnica, gm. Piątek.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 grudnia 2016, 12:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864