Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 28 grudnia 2016 r.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 28 grudnia 2016 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.2-7.dś.2016.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„wykonaniu prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101 w ramach zadania pn. Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400".

Zawiadomienie (258kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 stycznia 2017, 12:44:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216