Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXI/115/16 Rady Gminy Piątek z dnia 16.11.2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok oraz Uchwały Nr XXIH/125/16 Rady Gminy Piątek z dnia 30.12.2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/115/16 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek".
Celem konkursu ofert jest wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy i udział w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią,
2) organizowanie zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,
3) szkolenie dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej,
4) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
6) promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch,
7) stworzenie warunków do czynnego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz termin realizacji zadania
Na realizację  ofert wyłonionych  w konkursie  budżet  gminy przewiduje  dotację  w wysokości
35.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
W 2016 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowej przekazano 35.000,00 zł.

Ogłoszenie o konkursie (1834kB) pdf
Ogłoszenie o wyniku konkursu (374kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2017, 08:11:07)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 11:39:25)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1208