Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 13.02.2017 r.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 13 lutego 2017 r. została wydana decyzja znak   sprawy OS.6220.9-6.dś.2016/17.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21 (obręb 0016) w miejscowości Łęka, gmina Piątek".
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (znak: WOOŚ-I.4240.972.2016.TO1.2) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy znak: PPIS/ZNS/440/50/5503/2016 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek -http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Treść zawiadomienia (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 15:18:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959