Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 10.02.2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zmianami),
zawiadamia:
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 10 lutego 2017r. decyzji SKO. 4170.7.2017, mocą której Kolegium utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Piątek z dnia 14 grudnia 2016r. nr OS.6220.7-7.dś.2015/16.KM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:. „Budowa obiektów inwentarskich z zapleczem gospodarczym przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działkach nr ewid. 99/6 i 99/8, obręb Śladków Podleśny gmina Piątek".
Jednocześnie Kolegium informuje, że z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Piątek, ul. Rynek 16 oraz z treścią decyzji w siedzibie tut. Kolegium w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 (w godz. 8-15.30).
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie:
•   na stronie internetowej www.bip.sko.lodz.pl;
•   na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek;
•   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

Treść obwieszczenia (253kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Woźniak (10 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 15:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 557