OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Piątek, 99-120 Piętek ul. Rynek 16, woj. łódzkie,
tel. 024 722-16-11;, fax 722-19-09,

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO, na podstawie art. 39 w związku z art. 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.bip.ugpiatek.pl
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „udzielenie w roku 2006 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego na finansowanie  zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2006 tj.: „Przebudowa drogi gminnej Jasionna – Piaski  (wartość zadania 753.152 zł)”; „Przebudowa drogi gminnej Balków Nowy (wartość zadania 505.807 zł)”; „Most Pęcławice (wartość zadania 391.540 zł.)”; „Przebudowa drogi Konarzew KS-24 (wartość zadania 254.117 zł.)”,  nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Piątek w roku 2006, w wysokości 1.180.163 zł”.
2. Okres kredytowania:  5 lat licząc od 30.06.2007 r.
3. Wykorzystanie kredytu będzie następowało  transzami według potrzeb.
4. Termin spłaty kredytu i odsetek odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału od 30.09.2007r do 30.06.2012r
5. Karencja w spłacie kredytu: 1 rok
6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M  + marża bankowa.
8. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.
9. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco
RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 66130000-0
WIELKOŚĆ: poniżej 60000 EURO

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując formułę „spełnia – nie spełnia".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (85kB) pdf
Zmiany do specyfikacji (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 lipca 2006)
Opublikował: Filip Bartosiak (21 lipca 2006, 11:27:41)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (2 sierpnia 2006, 10:22:04)
Zmieniono: dodano plik - zmiany do specyfikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2972