Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XVI/89/16 Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łęka i fragmentu obrębu Bielice,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2017 r. do 29 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Piątek na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
- bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 1 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Piątek.
Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Piątek.
Wójt Gminy Piątek
/-/ Krzysztof Lisiecki

Treść obwieszczenia (284kB) pdf

Prognoza środowiskowa rysunek (627kB) pdf
Prognoza środowiskowa tekst (545kB) pdf
Projekt planu rysunek (539kB) pdf
Projekt planu tekst (298kB) pdf
Uzasadnienie do uchwały (309kB) pdf
Załącznik - oświadczenie (410kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 lutego 2017, 07:55:55)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (28 lutego 2017, 14:23:31)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499