Uchwała nr V/27/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 lutego 2017 roku


Uchwała Nr V/27/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek.
Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) w zw. z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1.  Roman Drozdowski - przewodniczący
2.  Anna Kaźmierczak - członek
3.  Tomasz Karwicki - członek
uchwala, co następuje:
1) odstępuje od wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek na 2017 rok, w związku z uchwaleniem budżetu na 2017 rok z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 88 1.099,07 zł,
2) opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piątek, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwagą zawartą w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały biorąc pod uwagę uchwały Rady Gminy Piątek:
• Uchwalę Nr XXIV/127/17 z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017-2021,
• Uchwałę Nr XXIV/128/ 17 z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.
Rada Gminy Piątek uchwaliła budżet Gminy Piątek z nadwyżką budżetu, określoną zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. Gmina zaplanowała nadwyżkę budżetu w wysokości 881.099,07 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych.
Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust.2 ustawy po finansach publicznych. Planowana kwota długu na rok 2017 określona została prawidłowo i uwzględnia stan zobowiązań pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku, pomniejszony o planowaną na 2017 rok spłatę rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana kwota długu na koniec 2017 roku, przy założeniu osiągnięcia dochodów oraz utrzymaniu wydatków na poziomie założonym w prognozie, wyniesie 1.668.564,00 zł, co stanowi 7,72% planowanych dochodów ogółem budżetu.
Przyjmując założone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piątek wielkości dochodów oraz wydatków budżetu Skład Orzekający stwierdził, że planowana kwota długu na koniec 2017 roku jest możliwa do spłaty na gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może bowiem uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, odsetkami od zobowiązań krótkoterminowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że w roku 2017 wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu oscyluje wokół maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (różnica wartości pomiędzy tymi wskaźnikami nie przekracza 1%). Tym samym zachowanie ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych obciążone jest ryzykiem, gdyż wymaga w 2017 roku wykonania dochodów na poziomie nie niższym od planowanego.
Dokonane wyżej przez Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.
Stosownie do art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/27/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (623kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Drozdowski (17 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 lutego 2017, 12:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386